Comptabilitat i fiscalitat ed. 2021

Comptabilitat i fiscalitat ed. 2021.

Editorial:
PARANINFO
Año de edición:
Materia
Finanzas
ISBN:
978-84-1366-188-9
Páginas:
618
Colección:
FONDO
-5%
38,95 €
37,00 €
IVA incluido
En stock 24/48 h
Añadir a la cesta

A través dÆun gran nombre dÆexemples resolts;sÆanalitzen els fets comptables;amb què els futurs professionals;aconseguiran un aprenentatge més proper;a la seva immediata realitat laboral.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comptabilitat i Fiscalitat del cicle formatiu de grau superior dÆAdministració i Finances, pertanyent a la família professional dÆAdministració i Gestió.;En aquesta nova edició sÆactualitzen els continguts al Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el Pla general de comptabilitat i altra normativa comptable, i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual sÆaprova el nou Reglament dÆauditoria. També sÆhan tingut en compte les modificacions fiscals introduïdes per la Llei de pressupostos generals de lÆEstat per a 2021.;LÆobra cobreix les següents àrees;--- Comptabilització en suport informàtic dels fets comptables dÆacord amb els criteris del Pla general de comptabilitat (PGC).;--- Tramitació de les obligacions fiscals i comptables relatives a lÆImpost sobre Societats (IS) i a lÆImpost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb lÆaplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent.;--- Registre comptable de les operacions derivades de la finalitat de lÆexercici econòmic a partir de la informació dÆun cicle econòmic complet, amb lÆaplicació dels criteris del PGC i de la legislació vigent.;--Confecció dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.;--- Anàlisi de la situació economicofinancera i patrimonial dÆuna empresa a través dels estats comptables.;--- Caracterització del procés dÆauditoria dins del marc normatiu espanyol.;Finalment, aquest llibre permet lÆestudi pràctic i integrat dÆaquests continguts a través dÆuna gran quantitat dÆexercicis pràctics, la realització dels quals és fonamental per a lÆaprenentatge dÆaquesta matèria.;LÆautor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària en lÆespecialitat dÆAdministració dÆEmpreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles Ffrmatius de la família dÆAdministració i Gestió des de fa més de 30 anys.

Otros libros del autor